Financieel Adviescentrum
Nederland
De beste deals

Update wijzigingen Belastingplannen

dinsdag, 27 november 2012

Op Prinsjesdag zijn de belastingplannen voor 2013 bekend gemaakt. Nederland moet fors bezuinigen en de maatregelen liegen er niet om. Inmiddels heeft het nieuwe kabinet Rutte II wat wijzigingen aangebracht in de Belastingplannen en nog wat extra maatregelen aangekondigd in het regeerakkoord.
Zie ook Prinsjesdag en de eigen woning en Rutte II en uw portemonnee.

Om u op de hoogte te houden van wat er verandert in 2013 treft u onderstaand een overzicht. Een kanttekening is op zijn plaats, want de meeste plannen zijn nog niet definitief. De Eerste Kamer moet nog instemmen.

Nieuwe lening woning alleen nog aftrekbaar als wordt afgelost

Vanaf 1 januari 2013 is de rente op een nieuwe lening voor aanschaf, onderhoud of verbouwing van de eigen woning alleen nog aftrekbaar als de lening in maximaal dertig jaar en ten minste volgens een annuïtair schema volledig wordt afgelost.

Voor bestaande leningen gelden deze nieuwe regels niet, ook niet als een bestaande lening wordt overgesloten en er geen extra bedrag wordt bijgeleend. Wordt er wel een extra bedrag bijgeleend dan gelden de nieuwe regels wel voor dit deel.

Alhoewel een starterslening van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten niet helemaal voldoet aan de nieuwe eisen blijft de rente op nieuwe startersleningen, afgesloten in 2013, volledig aftrekbaar.

Bestaande (bank)spaar-en aflossingsvrije hypotheken met een Nationale Hypotheekgarantie (NHG) kunnen gewoon worden meegenomen naar een volgende woning, zonder dat eigenaren verplicht worden de hypotheek annuïtair te gaan aflossen.

Bestaande spaar- en aflossingsvrije hypotheken zonder NHG mogen bij verhuizing onder voorwaarden worden omgezet naar een NHG-ypotheek.

Beperking hypotheekrente vanaf 2014

Vanaf 2014 wordt zowel voor bestaande als voor nieuwe leningen het maximumpercentage (52%) waartegen hypotheekrente kan worden afgetrokken, jaarlijks met 0,5%-punt verlaagd.

Restschuldfaciliteit

Huiseigenaren die hun woning met verlies verkopen en daardoor blijven zitten met een restschuld
kunnen de rente op deze restschuld nog tien jaar lang in aftrek brengen. Het gaat om restschulden die zijn ontstaan in de periode die loopt van 29 oktober 2012 tot en met 31 december 2017.

Kapitaalverzekering eigen woning

Heeft u een bestaande kapitaalverzekering in box 3 die u te zijner tijd wilt gaan gebruiken om de
eigenwoningschuld mee af te lossen, dan kan het fiscaal gunstig zijn om deze om te zetten in een
kapitaalverzekering eigen woning (KEW). U heeft hier nog tot 1 april 2013 de tijd voor.
Sluit u in 2013 een nieuwe kapitaalverzekering af, dan kan deze (behalve in bijzondere gevallen) niet meer worden aangemerkt als KEW. Nieuwe kapitaalverzekeringen en dergelijke voor de eigen woning vallen vanaf 2013 van begin af aan onder het box 3-regime.

Dubbele hypotheekrenteaftrek bij verhuizing

De termijn voor de dubbele hypotheekrenteaftrek voor de huidige leegstaande woning die te koop
staat en de nieuwe woning blijft in 2013 op drie jaar staan. In 2014 gaat deze weer naar twee jaar.

Hierdoor kan een sinds 2010 leegstaande woning die bestemd is voor de verkoop nog steeds worden aangemerkt als eigen woning.

Hypotheekrenteaftrek na tijdelijke verhuur

De regeling herleving van de hypotheekrenteaftrek na tijdelijke verhuur blijft ook in 2013 bestaan.
Deze vervalt per 1 januari 2014. Dat betekent dat als een woning tijdelijk wordt verhuurd, in afwachting van verkoop, deze tijdelijke verhuur moet zijn beëindigd vóór 1 januari 2014 om nog gebruik te kunnen maken van deze regeling.

Lagere overdrachtsbelasting ook voor aanhorigheden

Heeft u een eigen woning en bent u van plan om een garage, een stuk tuin of een schuur aan te
kopen, dan betaalt u over de verkrijging van dit soort aanhorigheden vanaf 2013 ook het lage
overdrachtsbelastingtarief van 2%.

Forfaitaire ruimte werkkostenregeling in 2013

Per 1 januari 2013 wordt de forfaitaire ruimte van de werkkostenregeling verhoogd naar 1,5%. Nu is dat nog 1,4%. Een eerder aangekondigde verdere verhoging naar 1,6% in 2013 gaat niet door.

Leeftijdsgrens schenkingsvrijstelling omhoog

De leeftijdsgrens van kinderen voor de eenmalige verhoogde vrijstelling schenkbelasting gaat omhoog van 35 naar 40 jaar als het kind de schenking gebruikt voor de eigen woning.

Advieskosten niet langer aftrekbaar

De advieskosten voor een lijfrente of een arbeidsongeschiktheidsverzekering zijn volgend jaar niet meer aftrekbaar.

Assurantiebelasting

De assurantiebelasting gaat per 1 januari 2013 omhoog van 9,7% naar 21%. De verhoging is een
forse lastenverzwaring voor bepaalde verzekeringen die u betaalt voor uw bedrijf, maar ook als
particulier.

Restschuldproblematiek

De fiscale aftrek van de rente op restschulden op de eigen woningen is verlengd van vijf naar tien jaar.
Verkoop woning mag zonder energielabel
Voorlopig blijft het mogelijk om een woning zonder energielabel te verkopen. Een wetsvoorstel dat de verkoop zonder label verbood is niet aangenomen door de Tweede Kamer.

KEW en verhuisregeling vervallen

In de nieuwe wet is vervallen de driejaarstermijn van de verhuisregeling voor bestaande huishoudens met een hypotheek. De reden hiervoor is als volgt.

Bij vervreemding van de eigen woning komt een KEW tot (al dan niet fictieve) uitkering. De verhuisregeling zorgt ervoor dat in dergelijke gevallen de hoogte van de vrijstelling wordt gecorrigeerd, indien de levensverzekering binnen drie jaar weer aan de voorwaarden voldoet voor een KEW.

Een belastingplichtige die, bijvoorbeeld, zijn eigen woning heeft verkocht, heeft op 31 december 2012 geen eigenwoningschuld en dus ook geen KEW. Dit betekent dat die belastingplichtige noch voor de eigenwoningschuld noch voor de KEW onder het overgangsrecht valt.

Bij de aanschaf van een nieuwe eigen woning zal de belastingplichtige onder het nieuwe recht een lening met een ten minste annuïtair aflossingsschema moeten aangaan.

Overgangsrechtperiode voor KEW-SEW tot 1 april 2013

Huiseigenaren kunnen nog tot 1 april volgend jaar hun kapitaalverzekering of spaarrekening ten behoeve van de aflossing van de eigenwoningschuld omzetten van box 3 naar box 1. Minister Blok (Wonen en Rijksdiensten) heeft daartoe een wijziging opgenomen in het wetsvoorstel over de fiscale behandeling van de eigen woning.


Bronnen:
* Wetsvoorstel herziening fiscale behandeling eigen woning , nr. 33.405, behandeling Tweede Kamer
* Belastingpakket 2013, nr. 33.402, behandeling Tweede Kamer
* Aegon Adfis
* Betac-accountants
* Financieel Adviescentrum Nederland

« Terug naar nieuwsoverzicht
Nieuwsbrief
Meld u aan voor de nieuws- brief en blijft op de hoogte van het laatste nieuws.